[STUDY SPACE] Phân biệt chi tiết cấu trúc because - because of - due to

Khi học tiếng Anh, chắc chắn cấu trúc because of - because - due to không xa lạ với bất kỳ ai, chúng đều mang nghĩa là bởi vì. Tuy nhiên, nhiều người chưa thực sự hiểu rõ để phân biệt được 3 từ này, vậy để Study Space giúp bạn nha. 

1. Định nghĩa

Trong tiếng Anh, because là một liên từ còn because ofdue to là một cụm giới từ trong tiếng Anh, cùng mang nghĩa là “bởi vì”. Đứng sau cả ba từ này sẽ là nguyên nhân của một hành động hay sự việc nào đó.

Examples: I go first because I have three spades! (Tui đi trước vì tui có 3 bích) 

2. Phân biệt

Ba cấu trúc này đều mang nghĩa là “bởi vì” vậy thì chúng khác nhau ở đâu? Cơ bản, vì because là liên từ còn because ofdue to là cụm giới từ nên chúng ta sẽ có công thức: 

Because + S + V
Because of/ due to + N/V-ing

3. Cấu trúc Because of

Because of + N/V-ing
Because of + the fact that + S + V

Examples:

Because of loving shopping too much, my sister is broke. (Vì đam mê mua sắm quá mà chị tôi đã hết sạch tiền.)

I’m rich because of my friends, I'm luxurious because of my wife. (Giàu vì bạn, sang vì vợ.)

4. Cấu trúc Because

Như đã nói ở trên, Because là một liên từ nên sẽ nối hai mệnh đề trong câu với nhau, do đó because cũng sẽ đi với một mệnh đề

Because + S + V

Examples: 

Because the internet is everywhere, people can connect to each other easily. (Mạng internet ở mọi nơi nên con người kết nối nhau rất dễ dàng.)

He can’t be a model because he is not tall enough. (Anh ấy không thể trở thành người mẫu được vì anh ấy không đủ cao.)

Lưu ý:  Bởi vì Because đi với một mệnh đề nên sẽ không đi với N hay V-ing và ngược lại, Because of sẽ đi với N/ V-ing, không đi với mệnh đề 

5. Cấu trúc Due to

Giống như Because of thì Due to cũng là một cụm giới từ và đều đi với N/V-ing. Tuy nhiên, Due to sẽ khác hơn một chút là nó chỉ đi với ý tiêu cực, kết quả không vui còn Because of thì sẽ đi với cả tiêu cực và tích cực.

Due to + N/V-ing

Examples:

The bus was delayed due to heavy snow. (Xe bus bị chậm vì tuyết dày quá trời.)

He was punished due to not paying attention in class. (Anh ấy bị phạt vì không chú ý trong lớp.)

6. Viết lại câu với cấu trúc because và because of

Đây là  bài tập ngữ pháp  thường xuyên ở cấp 3 và mục đích của nó là giúp mọi người hiểu rõ hơn về cách sử dụng cấu trúc Because - Because of

Quy tắc chung: khi chuyển đổi từ because sang cấu trúc because of thì biến đổi mệnh đề sau because thành danh từ hoặc V-ing. 

a. Nếu hai mệnh đề cùng chủ ngữ 

Ta chỉ cần bỏ chủ ngữ ở mệnh đề because, sau đó đổi V thành dạng V-ing là dùng được rồi. 

Examples:

 1. Because they are intelligent, they won the game → Because of being intelligent, they won the game. 
 2. He is happy because he has got a new job → He is happy because of having got a new job.
 3. My mom is satisfied because she received a new pan → My mom is satisfied because of being received a new pan.

b. Nếu hai mệnh đề khác chủ ngữ

Ở mệnh đề because, ta sẽ dùng tính từ sở hữu để biến đổi V như sau:

Because S + V → Because of + my/your/ his/her/ their/our + N/V-ing

Examples:

Because the MacBook is too expensive, I can’t buy it → Because of the high price of the MacBook, I can’t buy it.

Because S + be + Adj → Because of + Adj + N (S) hoặc Because of + my/ your/his/her/their/our + N (khi chủ ngữ là người)

Examples:

 1. Because the rain was heavy, we stayed at home → Because of the heavy rain, we stayed at home. 
 2. I eat a lot because I’m sad → I eat a lot because of my sadness.

c. Khi mệnh đề chứa because có there trong câu

Đối với cấu trúc này thì bạn chỉ cần bỏ there đi là xong. Như vầy nè:

Because there + be + N, S + V → Because of + N, S + V

Examples:

 1. Because there is a northeast monsoon, many jackets have been sold recently → Because of the northeast monsoon, many jackets have been sold recently. 
 2. Because there are too many vehicles, the air pollution problem is getting worse → Because of too many vehicles, the air pollution problem is getting worse.

d. Khi mệnh đề có chứa because có it

Ta bắt buộc cần đổi mệnh đề “It…” thành dạng danh từ:

Because it + V, S + V → Because of + N, S + V

Examples:

 1. I’m going to melt because it is too hot → I’m going to melt because of the high temperature. 
 2. Because it is my favorite movie, I need to go home → Because of my favorite movie, I need to go home.

e. Sử dụng the fact that trong cấu trúc because of

Đây là một phương pháp dành cho tất cả mọi người, vì nó luôn đúng. Tuy nhiên, nếu bí quá thì hãy dùng cách này vì nó khá “cồng kềnh”.

Because S + V → Because of the fact that S + V

Examples:

 1. My brother enjoyed the night shift, because of the fact that he did not like to get up early. 
 2. Because of the fact that I’m a cat person, I will definitely buy one.

Trên đây là kiến thức chi tiết giúp bạn phân biệt Because - because of - due to một cách dễ dàng. Đừng quên follow Fanpage Study Space để đọc thêm nhiều bài viết hay nữa nha.

Xem thêm: 50 động từ bất quy tắc thông dụng bạn nhất định phải nắm rõ

Study Space
Trung tâm tiếng Anh Study Space là một trung tâm tiếng Anh mới thành lập trong năm 2022. Chúng tôi hướng tới chất lượng đào tạo về chuyên môn, cơ sở vật chất giúp học viên có một môi trường học tập tiện ích nhất.
Hỏi & Đáp

We are glad you have chosen to leave a comment. Your email address will not be published.
Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy.

Các bài viết bổ ích khác